شهادت

دوستان عزیز چند شهادت براتون گذشتم که منو خیلی‌ تحت تاثیر قرار داد. لطفا ببینید. واقعا اگه آدم مان داشته باشه از همچی‌ بی‌ نیز می‌شه و من اینو تو زندگی‌ شخصی خودم از صمیم قلبم حس کردم. راستی‌ قبل از اینکه یادم بره شهادت خودم هم به زودی واستون میزارم .

شهادت رامین سمیرا بابک و کشیش کمیل

http://www.youtube.com/watch?v=uh0U9mEw1l4

http://www.youtube.com/watch?v=yTpUK0wpwTE

http://www.youtube.com/watch?v=Yvcdix9Z6DU

http://www.youtube.com/watch?v=LLV9TisXTZE   

 

نوشته شده توسط: Salar khanbaba

 

9.5.14 15:58

Letzte Einträge: چرا به مسیح ایمان آوردید؟

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen